ผลการพิจารณารางวัลเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่แนบมาด้วย: