ด่วน ขอให้โรงเรียนสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ทุกโรง ดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค.2557

"ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. แพร่ เขต 1  ดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่เว็บไซต์  http://210.246.188.154/obec/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค.2557 "