ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่าน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการติดตามการประเมินส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดดีเด่น 6 กิจกรรม โรงเรียนบ้านอ้อย (วิทยาคาร) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.บ้านอ้อย (วิทยาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ

แพร่ เขต 1 พบปะเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม รร.ไทยรัฐวิทยา อ.สอง จ.แพร่

อาหารกลางวัน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เยี่ยมโครงการ "อาหารกลางวัน" โรงเรียนบ้านแดนชุมพล กลุ่มเครือข่ายสองฝั่งสามัคคี อ.สอง จ.แพร่  โดยมี นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผอ.รร.บ้านแดนชุมพล และคณะครูให้การต้อนรับ

ลงนามถวายพระพรถวายสัตย์ปฏิญาณ

ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.แม่ยางตาล คณะครู นักเรียนโรงเรียนแม่ยางตาล/ ร.ร.บ้านหนองเจริญจัดพิธีลงนามถวายพระพร และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมคณะชมรมแพร่ ๒๔ ได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียน  จำนวน ๓๑ คนและถวายภัตราหารเพลแด่พระคุณเจ้า วัดน้ำโค้ง พร้อมเลี้ยงอาหารคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน  มีนายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

เทพพิทักษ์จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายพิธีการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้ประกอบพิธีทางศาสนา ๓ ศาสนา มีผู้นำทางศาสนาพุทธ พระครูศรีชยาภรณ์ชัยมงคล ผู้นำศาสนาอิสลาม นายชอลาฮุดดี นาเงิน ผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก บาทหลวงสันติ  ยอเปย นิกายโปรแตสแตนท์ อาจารย์เอกราช  ทนันชัย ณ หอประชุมโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา โดยมี ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่น

กบนอกกะลาศึกษานอกสถานที่

นายมนตรี  กูลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเลา (น้ำเลาวิทยาคาร) นำนักเรียนระดับปฐมวัย เที่ยวชมแพะเมืองผึและขึ้นรถไฟทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการกบน้อยนอกกะลา  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านเวียงและโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย โดยมี นายปราการ ท้าวพันวงศ์ เป็น ผอ.ร.ร.

แม่ยางตาลทัศนศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.ร.ร.แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) นำคณะครูและนักเรียนชั้นป.6-ม.3 ไปทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

ค่ายทักษะชั้น ม.๓

 นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดงานการเข้าค่ายนักเรียน ชั้น ม.๓ เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคีและเครือข่ายการศึกษายมเหนือ และคณะครู จำนวน ๙๙ คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ อ.สอง

ห้องสมุดดีเด่น

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานการประเมินคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ส่งเสริมรักการอ่าน ของผู้บริหารและนักเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร  ร.ร.บ้านห้วยม้า  ร.ร.บ้านน้ำชำ  ร.ร.บ้านสวนเขื่อน  ร.ร.บ้านหนุนเหนือ  ร.ร.บ้านคุ้ม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน