ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมการจัดทำแผนฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะทำงานของ สพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1โดยมี นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรงเรียน

ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมมอบนโยบาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาข้อราชการ รองฯ ผอ.สพป แพร่ เขต1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.แพร่ เขต1  วันที่ 14 กันยายน 2559

ร่วมงานฌาปนกิจศพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายสุกิจ ยาพรม นายเชษฐา สยนานนท์ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณภูวดล ปิ่นแก้ว สามีคุณเมธิรา ปิ่นแก้

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณภูวดล ปิ่นแก้ว

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณภูวดล ปิ่นแก้ว สามีของ คุณเมธิราปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ซึ่งจะทำพิธีฌาปนกิจศพในวันที่ 8 ก.ย.59 ณ ฌาปนสถานบัานวังหลวง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อบรมโครงการอาหารกลางวัน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน และขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch โดยมี นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ชลบุรีเขต3 ศึกษาดูงานแพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 นำโดย นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 150 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 1

PEER CENTER

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษศูนย์ PEER CENTER ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ และขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสักทอง 1  สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิชาการระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน