ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ค่ายสร้างสรรค์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยและการจัดการด้านการเงิน สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล กล่าวรายงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายไพรสณฑ์ มโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต๑ เป็นประธานอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียน ร.ร.บ้านนาแหลม,ร.ร. รัฐราษฎร์บำรุง,ร.ร.บ้านร่องฟอง,ร.ร.บ้านกาซ้อง-ปทุม และ ร.ร.วัดน้ำโค้ง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม กล่าวรายงาน

จัดเก็บข้อมูลนักเรียน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๕๗(http://portal.bopp-obec.info/obect57)

มาตรฐานเขตพื้นที่

คณะกรรมการดำเนินการประเมินตนเองมาตรฐานที่ ๑,๒,๓, ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นางสาวกัลยา  สุรีย์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๒ นางทัศนีย์  จันทร์ป้อม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย เป็นวิทยากรฟ

ควบคุมความประพฤติ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ยกระดับโรงเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การนำแนวปฏิบัติยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียนของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑  มีนายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ บรรยายพิเศษ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ สนามโรงเรียนเจริญราษฎร์ ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑  กองลูกเสือสมบูรณ์ ประเภทลูกเสือสามัญ ชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศ กองลูกเสือ ร.ร.ม่วงไข่พิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๑ กองลูกเสือ ร.ร.เวียงเทพวิทยา ลูกเสือวิสามัญ

ร่วมแรงแข็งขัน

ลูกจ้างประจำในตำแหน่งช่างไม้ ช่างปูน ช่างทาสี สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ สร้างศาลาที่พัก ก่อสร้างทางเดิน ทำห้องเก็บวัสดุ ที่พักยาม ทาสีอาคาร ปรับพื้นที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

โรงเรียนในฝัน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน และนายบรรเจิด มุ้งทอง ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ เจ้าของโครงการให้รายละเอียด

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน