พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

30 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล  นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในหัวข้อ การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดย ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: