ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.ลูกเสือแพร่ เขต ๑ กล่าวรายงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพื่อเป็นการฝึกอบรมจิตใจของลูกเสือให้เป็นผู้กล้าหาญ รู้จัดเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อมนุษย์ มีความสามัคคี ปรองดอง ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  มีลูกเสือ เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๖ คน โดยมี นายอภิชาติ      

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ร.ร.สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต ๑ 

เครือข่าย ร.ร.สุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล

ต่อต้านยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อสู้เอาชนะยาเสพติด คืนความสุขให้ชาวแพร่ สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลาน ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามหลวงจังหวัดแพร่ 

ครูสอนสังคมศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และคณะเป็นวิทยากร

มอบเกียรติบัตรค่ายภาษาอังกฤษ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.๔-ป.๖  ที่เข้าอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มี ร.ร.บ้านนาแหลม รัฐราษฎร์บำรุง บ้านร่องฟอง บ้านกาซ้อง-ปทุม วัดน้ำโค้ง และมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรที่ให้การอบรม ณ ค่ายอบรม      รพ.สต.ทุ่งกวาว

ติดตามเงินอุดหนุน

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะออกติดตาม ตรวจสอบเงินอุดหนุน ฯลฯ  ที่ ร.ร.อนุบาลร้องกวาง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed