ประกวดระเบียบแถว

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ มีลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๖ ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

ตรวจสอบคุณสมบัติ

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑

ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายสุกิจ  ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่เขต ๑  มอบทุนการศึกษา “เอื้อ- นุ่มนวล  เอื้ออภิญญกุล” ร่วมกับคุณณัฐพัสนัย คุณกิตติพันธ์  เอื้ออภิญญกุล  และผู้มีเกียรติ  ให้แก่โรงเรียนบ้านสุพรรณ  รร.วัดน้ำโค้งและ รร.บ้านในเวียง จำนวน 53 ทุน เป็นเงินจำนวน ๓๔,๓๐๐บาท  ณ ศาลาอนุสรณ์ พ่อเอื้อ เอื้ออภิญญกุล โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 

ป้องกัน-เฝ้าระวังความประพฤติ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

ปลูกป่า

น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูงเพื่อพลิกฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำยมจังหวัดแพร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมตะวันตก หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

ติดตามและประเมินผล

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ติดตามและประเมินผล สพฐ. มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายศักดิ์ศิลป์  ตาขันทะ ผอ.ร.ร.ร้องกวางจันทิมาคม และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

ติดตามความก้าวหน้า

นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะติดตามการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ มี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายเมทวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๑ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed