วางแผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

4 สิงหาคม 2563 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในความดูแลของ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา และโรงเรียนร้องเข็มวิทยา เพื่อวางแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะมีการอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาดูงาน

3 สิงหาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ที่มาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในด้านการเป็นองค์กรต้นแบบและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ

แพ็คถุงยังชีพ

1 สิงหาคม 2563 "ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" นางสุภาภรณ์ สมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มฯ บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา ณ สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองแพร่

ประชุมจัดสรรงบประมาณ

29 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณสับสนุน ปี พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

29 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 28/2563 ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อรับฟังนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 69 รูป ภาคค่ำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ

24 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ รวมถึงแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ จากนั้นได้ลงนามถวายพระพร โด

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed