การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

17 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยภายนอก ของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษแพร่ เขต 1

รูปภาพ: