ข่าวสารและประกาศ

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
(ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559) 
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

2. คำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) 
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

3. ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.  
(ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559
) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 2/2559  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

(ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

5. การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>