ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่ง ทำหน้าที่
ตามองค์ประกอบ
ก.ศ.จ.แพร่
นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ
       
นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค  รองประธานกรรมการ
       
นายไตรยศ  เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการ
  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       
นายบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการ
  เทคนิคแพร่ การอาชีวศึกษา  
       
ผู้ช่วยศาตราจารย์จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการ
    การอุดมศึกษา  
       
นายฉัตรกุล  รุ่นประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. กรรมการ
   ชำนาญการพิเศษ    
       
 นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ผู้แทน สนง.คณะกรรมการ  กรรมการ
   สถานศึกษาเอกชน สพป. แพร่ เขต 1  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
       
นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้แทน สนง.ส่งเสริม กรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษานอกระบบและ  
  การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ การศึกษาตามอัธยาศัย  
       
นางนาถนรี  ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กรรมการ
       
นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ
       
นายนิวัฒน์  วิวัฒน์ศานติ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรม กรรมการ
  จังหวัดแพร่ จังหวัด  
       
นายสมปอง ดวงจิต ประธานกรรมการหอการค้า ประธานกรรมการหอการค้า กรรมการ
  จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่  
       
นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานพระพุทธศาสนา กรรมการ
  พระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ จังหวัด  
       
นางชุลีภรณ์  สารากิจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัด กรรมการ
   (รักษาราชการแทน)    
พ.ต.อ.นคร  ขวานเพชร   ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
    ในท้องถิ่น  
       
นายประสาศน์  ภาคธูป   ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
    ในท้องถิ่น  
       
นายกริต  แสงสร้อย ครู คศ.3  ผู้แทนข้าราชการครู กรรมการ
    ในท้องถิ่น  
       
นางนวลทา  จินดาสุ ครู คศ.3  ผู้แทนข้าราชการครู กรรมการ
    ในท้องถิ่น  
       
นายเฉลิมวุฒิ  รักขติวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
       
       
รองศาสตราจารย์อนันต์  จันทรโอภากร   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
       
       
(รอการแต่งตั้ง)   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
       
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรรมการ
  หน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   และเลขานุการ