1. ผู้บริหารหน่วยงาน

    นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
    ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โทรศัพท์มือถือ 089-758-6920
    

2. สถานที่ตั้ง

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (ศธจ.แพร่)
    อาคารเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ชั้นที่ 2
    บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
    52 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
    โทรศัพท์ 054-524167 โทรสาร 054-524168

3. ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

    1. นาย อภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์      รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1                  โทร.08-9961-6411
    2. นาย กนก อยู่สิงห์                  รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1                  โทร.08-1168-9129
    3. นาง สุนิดา ราชสิกข์                ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        โทร.08-9430-4209
    4. นาง ปนัดดา อุทัศน์                 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน               โทร.08-1952-5239
      5. นาง ดารุณี เกตวงษา                       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                     โทร.09-5697-5953
      6. นางสาว เกวรินทร์ เมฆอากาศ          อัตราจ้าง                                                      โทร.08-7186-2254
      7. นาย ชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทอง              
อัตราจ้าง                                                      โทร.08-2897-0262