1.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ

3.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา