แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560)

  .pdf 1. ส่วนปก สารบัญ คำนำ.สาระสำคัญ.pdf    
  .pdf 2. ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2.pdf    
  .pdf 3. ส่วนที่ 3 (ปก) .pdf    
  .pdf 4. แผนงบบุคลากร .pdf    
  .pdf 5.(ปก) แผนพื้นฐาน.pdf    
  .pdf 6. แผนพื้นฐาน ปรับ 240559 (เสนอเห็นชอบ).pdf    
  .pdf 7. แผนยุทธศาสตร์.pdf    
  .pdf 8. แผนยุทธศาสตร์.ยุทธ 1xls.pdf    
  .pdf 9. แผนยุทธศาสตร์. ยุทธ 2xls.pdf    
  .pdf 17.แผนผังปี 60.pdf    
  .pdf 9.3 ภาคผนวก อักษรย่อ.pdf    
  .pdf 10.แผนยุทธศาสตร์ ยุทธ 4.pdf    
  .pdf 11.แผนยุทธศาสตร์.ยุทธ 5pdf.pdf    
  .pdf 12. แผนยุทธศาสตร์.ยุทธ6pdf.pdf    
  .pdf 13.แผนยุทธศาสตร์ ยุทธ 9.pdf    
  .pdf 14.แผนยุทธศาสตร์. ยุทธ 10xls.pdf    
  .pdf 15. ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่ปฏิบัติ.pdf    
  .pdf 16. 9.2 ภาคผนวก 2 ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลฯ .pdf