เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ ชุดการสอนที่ 1 ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท

ผลงานวิชาการ ชุดการสอนที่ 1 ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์  สพม. เขต 37 บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายเลิศชาย รัตนะ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ อย่างกัลยาณมิตร

ผลงานวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ อย่างกัลยาณมิตร : กรณีโรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายเลิศชาย รัตนะ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ และการประเมินโครงการการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ "กิจกรรม SONGPIT" โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายเลิศชาย รัตนะ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท

ผลงานวิชาการ ระบบแห่งชีวิต เรื่องกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของนางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสุภาลักษณ์ แสนใจยา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9

ผลงานวิชาการ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกของสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 และการลบของสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ของนางสุภาลักษณ์ แสนใจยา สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางศุภรา ปะละใจ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบเรียนชุดเมืองสองถิ่นทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบเรียนชุดเมืองสองถิ่นทองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ของนางศุภรา ปะละใจ  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเสริมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและชีวิตปลอดภัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อเสริมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและชีวิตปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนวัดเมธังกราวาส ของนายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอนงวรรณ เชียงวงค์ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญ) เรื่องระเบียบแถว

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญ) เรื่องระเบียบแถว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนางอนงวรรณ เชียงวงค์  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายเฉลิมชัย คำขาด รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

ผลงานวิชาการ รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนายเฉลิมชัย คำขาด  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางละเอียด อินโองการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)ของนางละเอียด อินโองการ  สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการข องนายเป็ล แหวนทอง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) หน่วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนายเป็ล แหวนทอง สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ