ผลงานวิชาการ ของนางพัชราภรณ์ พาใจ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กดและแม่กน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กดและแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของนางพัชราภรณ์ พาใจ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต ๒ บทคัดย่อ