ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

ประชุมคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้า

นายสุขุม  กันกา ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแพร่ และคณะฯ ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแพร่  ได้แก่ นายวิทยา  สุริยะ ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ตรวจสนามสอบ NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกิตติศักดิ์ แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมคณะให้ข้อมูล นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์ และ นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล นักวิชาการศึกษา สทศ. สพฐ.

สมัครครูผู้ช่วย

คณะกรรมการรับสมัคร คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเขตพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ มีผู้สมัคร จำนวน ๕๘ คน แยกตามกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์(๒) ๘ คน วิชาเอกภาษาไทย(๑) ๘ คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ(๑) ๗ คน วิชาเอกปฐมวัย(๒) ๘ คน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา(๑) ๒๓ คน วิชาเอกดนตรี(๑) ๔ คน 

ประชุมผู้บริหารเขต

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสภากาแฟและประชุมผู้บริหารเขตโดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต ๑

ตรวจสอบคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเขตพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

มอบทุนช่วยเหลือ

นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบทุนช่วยเหลือให้กับนักเรียนยากจน ที่มีปัญหา ควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน ๓  ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท จากกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สพป.แพร่ เขต ๑  มอบให้กับ ร.ร.บ้านป่าแดง  ร.ร.ชุมชนบ้านกลาง และ ร.ร.บ้านป่าเลา  อ.สอง เครือข่ายการศึกษายมเหนือ

ประชุม ศน.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

สอบ รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา

สพป.แพร่ เขต ๑ สอบคัดเลือก รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป มีผู้สมัครสอบ ๓๓ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ เป็นประธานการสอบ

ประเมินผลงาน

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการตรวจ ประเมินผลงานผู้สมัครสอบ รอง ผอ.และ ผอ.สถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ และจำทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประชุมกรรมการสอบ NT

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานการสอบและคณะกรรมการคุมสอบ NT ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าาวรายงาน นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน