ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอัตราจ้างชั่วคราว ของสพป.แพร่ เขต 1

       

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอัตราจ้างชั่วคราว ในสพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ พนักงานพิมพ์ดีด ยามรักษาการณ์ และพนักงานทำความสะอาด โดยงบประมาณการจ้างและสัญญาจ้างจะสิ้นสิ้น วันที่ 31 มี.ค.2561 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561) ในวันที่ 21 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1                             

จัดทำหลักสูตรครูพันธ์ุใหม่ ให้เป็นครูมืออาชีพ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรครูพันธ์ุใหม่ ให้เป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูอัตราจ้างในสังกัดสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา และเสวนาวิชาการ “การอ่านกับการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0  และศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมือ

ประชุมประเมินลูกจ้างประจำที่ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และประชุมสรรหาครูวิทย์-คณิต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ซึ่งมีลูกจ้างประจำในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เสนอขอปรับประดับชั้นงานให้สูงขึ้น จำนวน  3 ราย และต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 อัตรา คือ บุคลากรวิทยา

ประชุมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน    คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน รร.บ้านนาแหลม อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจกรณีการจัดการเรียนการสอน รร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน โดยมี น.ส.ศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านนาแหลม และคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มี.ค.2561 

ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจรรม “ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านแม่แรม” ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครู การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน โดยมี    นางนิสากร ศรียงค์ ผอ.รร.บ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  

ตรวจโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากโรงเรียนประสบอุบัติภัยฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย โดยทางสพป.แพร่ เขต 1 ได้เร่งตรวจสอบและรายงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed