โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สพป.แพร่ เขต 1

​3 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มงานเข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน สนองความต้องการของผู้ใช้และพัฒนา

การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 2-3 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาน 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โครงการโรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

9 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

​1 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับ นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล และนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่าน Application Zoom โดยมีการชี้แจงนโยบาย สพฐ.

รับมอบโล่ประกาศเกียรติจากกองทุนประกันสังคม

​1 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมดีเด่น ณ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

"ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5"

31 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16)

 ​31 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ถอดประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษา มืออาชีพ” ในการอบรม และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (สพป.น่าน เขต 1) คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed