ตรวจเยี่ยม รร.บ้านแม่หล่าย

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ นิเทศ รร.บ้านแม่หล่าย ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV  ณ รร.บ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่

สรุปผลการนิเทศกลุ่มฯม่วงไข่

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะสรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาม่วงไข่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV.

ตรวจสุขภาพนักเรียน

นายทีปกร  อะทะเสน ผอ.รร.วัดห้วยหม้าย และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ การพัฒนาคุุณภาพนักเรียนด้านสุขภาพกายของนักเรียน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย 

วันต่อต้านยาเสพติด

นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑  และคณะฯ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" ณ โรงยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

น้ำโค้งจัดกิจกรรม BBL

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้ง และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ BBL ขยับกาย
ขยายสมอง Brain Gym. นักเรียน เรียนอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียน

ต่อต้านยาเสพติด

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.รร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 

ต่อต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดังคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๘  ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" โดยมี นายธีระวิทย์  ภิญโญ เป็น ผอ.รร.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed