ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน โรงเรียนบ้านนันทาราม โรงเรียนบ้านวังหงส์และโรงเรียนบ้านเวียงตั้ง เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ อาจารย์สุพน  ทิมอ่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีต ศน.สพท.นนทบุรี เขต ๒

ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเปิดภาคเรียน

นายไพรสนฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลแพร่  โรงเรียนมีการเตรียมการที่เป็นระบบ สถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัดเป็นอย่างดี

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล ร.ร.บ้านแม่หล่าย รร.วัดทุ่งล้อมโดยมี นางสาวสุมาลี ถิ่นสิทธิ์  นายพิพัฒน์  ใจภักดี ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมนิเทศ

นิเทศ ติดตาม ก่อนเปิดภาคเรียน

นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะฯ นิเทศ ติดตาม รร.การเปิดภาคเรียนวันแรกของ รร.เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวพิกุล  อุตรอินทร์ นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ นางฉัตรชนก  ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV  รร.บ้านนาจักร รร.วัดกาญจนา รร.บ้านหนองแขม รร.บ้านป่าแดง กลุ่มช่อแฮนาจักร

จัดสภากาแฟ

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ร่วมกันจัดสภากาแฟ  เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อย่างไม่เป็นทางการของภาคราชการ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed