รับทุนพระราชทาน

นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นำนักเรียน รร.บ้านแม่แรม บ้านห้วยฮ่อม  รับทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ประชุมทีมบริหาร

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมคุรุสภา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมทีมนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

สนับสนุนการศึกษา

นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง และคณะครู ขอขอบคุณท่านผู้อุปถัมภ์ รร. ได้บริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ คุณขวัญ พอใจ ๑๐,๐๐๐บาท คุณจ๋อย วรรณกลึง ๖,๐๐๐บาท คุณจำลอง สุนันต๊ะ ๑,๐๐๐บาท คุณอุ๊ด คุณวันดี เกลียวกลม ๑,๕๐๐ บาท 

ข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๘

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางปนัดดา  อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน

มอบสื่อการเรียนการสอน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ศน.กรัณฑ์ สมจิตร รับมอบสื่อการเรียนการสอนของ รร.บ้านแดนชุมพล โดย อ.สุรัชนี  เปี่ยมญาติ  อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ นำนักศึกษาจากภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี นายอนุชิต พิพิธจันทร์ เป็น ผอ.รร.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed