O-Net แพร่ เขต ๑ ติดอันดับ ๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ติดอันดับที่ ๘ ของประเทศ จากผลการจัดอันดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (๑๘๔ เขต) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงแม้ลำดับที่ลดลงหนึ่งลำดับ  แต่พบว่า จำนวนโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น

วางหรีดเคารพศพ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายจรัญ ขันธะบุตร ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) ตั้งกุศลศพบ้านดอนแก้ว ต.สะเอียบ อ.สอง ทำการฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแก้ว 

เลือกโรงเรียน

นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียดพี่เลี้ยงเด็กพิการ เลือกโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

จัดทำแผนเฉพาะบุคคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.Online) โดยมี นายอดิสรณ์ สารสุทธิพงษ์ นางสาวรัชนก อินทรุจิกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร มี นางทองสุข สุคันธมาลา ศน.กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

เสริมสร้างประสิทธิภาพลูกจ้าง

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรบรรยายโดย นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางศิริลักษณ์ กันกา นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต ๑ 

ออกติดตามการดำเนินกิจการ ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตามการดำเนินกิจการของร.ร.นอกระบบที่ ร.ร.กวดวิชา รวมบัณฑิต อ.เมืองแพร่

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และ สาธารณสุขจังหวัดแพร่มาชี้แจงแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกสำหรับสถานศึกษา ณ ห้องประสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed