โรคช่องปาก

นายพรศักดิ์  ทานะขัน ผอ.รร. วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)คณะครูและบุคลากรฯ นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-ป.๖ เข้ารับการอบรมการเฝ้าระวังโรคช่องปาก โดยมี ผอ.รพ.สต.ป่าแมตและคณะวิทยากรฯให้ความรู้ ฝึกทักษะการรักษาฟันให้กับนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและครูดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘

สัมภาษณ์

นายเชษฐา  สยนานนท์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทดแทนตำแหน่งว่าง(กรณีย้าย)  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ร่วมพิธีลงนาม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่  แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ณ แปลงนาของ นางรุจิรา ผาทอง  บ้านแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย 

เกลี่ยอัตรา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตรา กำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ 

วิทยาศาสตร์น้อยผานางคอย

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานพิธีเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เครือข่ายการศึกษาผานางคอย อ.ร้องกวาง

กรรมการประเมิน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล ผลงานและแนวคิดของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทดแทนตำแหน่งว่าง(กรณีย้าย)

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed