ร่วมเป็นเจ้าภาพศพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต ๑ วางหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูพรทิพย์ บุญมี ครู ร.ร.อนุบาลแพร่  ณ บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ ๑ บ้านมุ้ง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ และจะทำการฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าแดง เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อสอบกลาง

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่ ระยะที่ ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรบรรยายโดย ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ , ดร.อรรคพงษ์ สุขมาตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

มอบหมายงาน

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในเรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร

นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสื่อสาร(Comumicative Language Teaching : CLT) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

นายไพสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา สยนานนท์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.กัลยา ก้อนแก้ว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ และลูกจ้างประจำ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพ่อของนายมานพ คนธรรพ์ ลูกจ้าง ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

กตปน.ประชุม

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นเลขานุการ

เฝ้าระวังป้องกันโรค

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ บรรยายพิเศษในการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางวาสนา เขื่อนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.แพร่ และคณะ เป็นวิทยากร

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed