การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

4 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: