ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑-ม. ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ โรงเรียนบ้านลองและโรงเรียนวัดแม่ทะ  เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

ติดตาม ตรวจสอบ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

บริหารงบลงทุน

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้งและบริหารงบลงทุน สำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

เงินทุนหมุนเวียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

เครือข่ายประชุมศิลปะเขต

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่ เขต ๑

จัดทำเว็ปไซต์เขต

นายกนก  อยู่สิงห์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Web Site ด้วย  google Sites  ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต ๑ 

ประชุมกลุ่มบุคคลฯ

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับติดตาม ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ พร้อมให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายและเปลี่ยนสายงาน จำนวน ๔ ราย 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed