ตรวจสุขภาพประจำปี

คณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพร่ ทำการตรวจฯ

จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  และคณะผู้บริหารร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมจาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  สพป.แพร่ เขต ๑

ก.ต.ป.น.ภาคเรียนที่ ๑

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ ได้กำหนดการออกนิเทศในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๑๑ ชุด

ค่ายภาษาไทยน้ำเลา

นางสาวสุรีย์  ทาประเสริฐ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซี่ยน ค่ายภาษาไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ มี นางสาวพัชรินทร์  สามารถ เป็น ผอ.ร.ร.

ประชุมทีมงานคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมทีมงานคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ศาลาพักผ่อน สพป.แพร่ เขต 1 และประชุมการจัดตั้งชมรมลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน และมีนายเชษฐา สยนานนท์ กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกประธานและผู้แทนคณะกรรมการจำนวน 2 คน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 คน และ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกครู ในวันที่  5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผวจ.แพร่ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.แพร่ เป็นประธานในที่ประชุม และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนึสรณ์ รก.ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นกรรมการ

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพปแ.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ คณะผู้บริหารเขตพื้นที่ สพป.แพร่ เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระดับโรงเรียน” โดยรับชมการถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมจาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน          

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed