เอกสารโรงเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว จำนวน ๔ ห้องเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว จำนวน ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 35 หลักสูตร โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eto.ku.ac.th

 

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน