เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการของ นางศุภราภรณ์ ตินราศรี เรื่องรายงานการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ผู้รายงาน นางศุภราภรณ์ ตินราศรี

หน่วยงาน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการของ เกศวรางค์ นุ่มนวล เรื่องผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ อาหาร 5 หมู่ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านในเวียง สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อรายงาน ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ อาหาร 5 หมู่ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านในเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้จัดทำ เกศวรางค์ นุ่มนวล

ปีที่ศึกษา 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดย นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ ของนางบุญชุม เดือนดาว เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เอกลักษณ์บ้านแม่แรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เอกลักษณ์บ้านแม่แรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ผู้รายงาน นางบุญชุม เดือนดาว
ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายธีรพล ดุเหว่า เรื่องรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนตัวสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนตัวสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้รายงาน : นายธีรพล ดุเหว่า

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายสุรชัย สุริยไชย เรื่องรายงานการประเมินโครงการเกษตรนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฏร์สงเคราะห์)สงเคราะห์

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเกษตรนำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฏร์สงเคราะห์)สงเคราะห์ อำเภอร้อกวาง จังหวัดแพร่

ชื่อผู้ประเมิน : นายสุรชัย สุริยไชย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฏร์สงเคราะห์)

ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายวิวัฒน์ ร่องระกำ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านศรึมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านศรึมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นายวิวัฒน์ ร่องระกำ

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสาวสายฝน กาทองทุ่ง เรื่อง รายงานผลการใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถใน การพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถใน การพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษา           นางสาวสายฝน    กาทองทุ่ง
ปี พ.ศ.            2557

ผลงานวิชาการ ของนางศุลักษณ์ สุวรรณรัตน์ เรื่องายงานผลกการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รหัสวิชา ท 12201 รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลกการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รหัสวิชา ท 12201 รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง BBL

ผู้ศึกษา นางศุลักษณ์ สุวรรณรัตน์

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางบุญชุม เดือนดาว เรื่องรายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นางบุญชุม เดือนดาว

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ