ผลงานวิชาการ ของนางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ เรื่องรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ชุดร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต ๑

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ชุดร่มโพธิ์แห่งพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์

ปีการศึกษา 2526