เอกสารสำนักงาน

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (ตามหนังสือ ศธ 04109/ว983ลว25กพ2558)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องผู้สิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องผู้สิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศโรงเรียนรัฐราษฏร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษขนาด 7 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนรัฐราษฏร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.พิเศษขนาด 7 ห้องเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนดำเนินการสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 2551

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนดำเนินการสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประเมินหลักสูตร โดยขอให้ นำเสนอข้อความที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด เพื่อการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรต่อไปโรงเรียนสามารถเข้าไปกรอกแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์   http://cs.curriculum51.net/     โดยใช้ รหัสโรงเรียน ตามระบบการรายงานจุดเน้น TripleA ทั้งนี้ให้แต่ละโรงเรียนเลือกผู้ตอบแบบ  ดังนี้

1. ตัวแทนครูผูู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนละ  2 คน (ตัวแทนครูที่สอน ป 1-3 และ ป 4-6 ) 

2. ตัวแทน ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา โรงเรียนละ 3 คน  (ตัวแทนครูที่สอน ป 1-3 ป 4-6 และ ม.1-ม3 )

3. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรอง ฯ ฝ่ายวิชาการ 1 คน

4 ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ 1-2 คน 

ประกาศโรงเรียนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) เรื่องสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนหญิง 4/49

ประกาศโรงเรียนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) เรื่องสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนหญิง 4/49

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 โรง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รับฟังนโยบายผ่านเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2558 ตามรายชื่อดังแนบฯ รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน www.plan.obec.go.th ในวันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

หรือทาง 

http://www.obectv.tv/

www.plan.obec.go.th 

http://210.246.189.120/ 

http://210.246.188.59/live/

http://202.143.174.50/live/

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน