เอกสารสำนักงาน

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการประเมิลผลการใช้ DLTV เพื่อการเรียนการสอน dltv.feedback180.com ตามรายละเอียดดังนี้

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการประเมินผลการใช้ DLTV เพื่อการเรียนการสอน dltv.feedback180.com โดยใช้

Username และ Password ดังนี้

Username = รหัส smis 8 หลัก ตามด้วย @dlit.ac.th

Password = รหัส smis 8 หลัก

โดยให้ดำเนินการดังนี้

  1. ผอ.รร.ประเมินตนเอง  ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับผู้บริหาร
  2. ผอ.รร.ประเมินผู้สอน  ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับผู้บริหาร
  3. ครูผู้สอนให้ปฏิบัติตามคู่มือครู

ตามหนังสือ ที่ ศธ. 04109/ว5894 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 การยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 การยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการป้องกันการทุจริตและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตน

ประกาศสพป.แพร่ เขต 1 เรื่องการป้องกันการทุจริตและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือว่าประโยชน์ส่วนตน

โดยปัญญาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องประกาศชื่อผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องประกาศชื่อผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แบบสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 (P-OBEC)

ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เพื่อนำมาประมวลผลในโปรแกรมบริหารงานบุคคล ( P-OBEC ) และประกอบการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของ สพป.แพร่ เขต 1 เห็นควร แจ้งแบบสำรวจให้โรงเรียนในสังกัดรายงานตามแบบสำรวจที่กำหนด แล้วส่งคืนให้ สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน