สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 

ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1