ประชุม อกศจ.แพร่

28 มิ.ย.59 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 2  สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีศูนย์ประสานงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และกลุ่มบริหารงานบุคค

รร.ประชารัฐฯ

28 มิ.ย.59 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลให้กับโรงเรียนประชารัฐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมลูกเสือ

28 มิ.ย.59 นายเชษฐา สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

คัดเลือกทุนธนาคารออมสิน

28 มิ.ย.59 นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อชิงทุนการศึกษาของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเบญญพร โกสินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

28 มิ.ย. 59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ประชุม กตปน.

27 มิ.ย.59 นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2

โครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพปงแพร่ เขต 1 จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูด้านการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed