ทุนเจ้าฟ้า

นายสุขุม  กันกา ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นเลขานุการ

การจัดการเรียนการสอน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ การอบรมปฏิบัติการนำกรอบ CEFR มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

มุทิตาจิต

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุม อบจ.แพร่ (กอเปา) โดย สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การสนับสนุน ข้าวเหนียว ส้มตำ หมูปิ้ง

อบต.น้ำเลาสนับสนุน

นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ กล่าวรายงานต่อ นายทองห่วน สุปัญญา รอง นายก อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ งบประมาณสนับสนุนโดย อบต.น้ำเลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ติดตามการใช้ระบบ

นางนิตยา  กันทาสุข ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะติดตามการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของสถานศึกษา (Wifi - Network)

ปฏิบัติธรรม

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.วัดร่องเย็น มีนักเรียน- ผู้ปกครองเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๑๒๐ คน

OBEC AWARDS

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า(OBEC AWARDS) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed