เตรียมความพร้อม

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียน MEP  ระดับปฐมวัย รร.วัดเมธังกราวาส  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจาก สพฐ. มี นายธีระวิทย์    ภิญโญ ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

กรรมการพื้นฐานขอบคุณ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.รัฐราษฎร์บำรุง นำโดย  นายประกิจ  สุภาผล นายกเทศบาลตำบลทุ่งกวาว และนายสมหมาย  ศรีใจ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประชุมคณะวิทยากรอังกฤษ

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะวิทยากรภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

ประชุมรองเขตพื้นที่ ๑

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมรองเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑  ณ ห้องรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

สาระภาษาไทย

นายปฐมพงศ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมครูสายผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการพัฒนาครูสายผู้สอน ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

สร้างเครื่องมือ

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดการอบรมการสร้างข้อสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทยอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่เขต ๑ 

สื่อการเรียนอังกฤษ

นางสาวชฎารัฐ  ปลูกเพาะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เปิดการประชุมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาขยายโอกาส ณ ห้องประชุมสักทอง ๒  สพป.แพร่เขต ๑ มี อาจารย์สุมณเฑียร  แก่นมณี อดีตครูหัวหน้าศูนย์ Earic เป็นวิทยากร

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed