รดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา       และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันสงกรานต์ และปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

สักการะพระเถระ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้ขอพรและฟังคำสอนจากพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง และได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงาม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำคณะข้าราชการใน สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง สักการะพระสุวรรณบารมี ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิใน สพป.แพร่ เขต 1 ซึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

การติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ ของผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศ นำโดยนายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.แพร่ เขต 2 และร่วมสังเกตการณ์การติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ ของศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 ราย ซึ่ง สพฐ.

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. และการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14 เพื่อรับทราบข่าวสาร และนโยบายของสพฐ.

จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้งานและหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบุคลากรพร้อมใช้งาน และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าว มีสมรรถนะ ทักษะ และศักยภาพพร้อมใช้งาน และร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัยของโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกตรวจสอบติดตามความความเสียหายของโรงเรียนบ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัยทำให้อาคารเรียนจำนวน 1 หลังได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยจะเร่งดำเนินการของบประมาณจาก สพฐ. เพื่อซ่อมแซมอาคาร ต่อไป

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed