ประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

26 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อสะท้อน ยกร่างกระบวนการทำงาน ขันตอนการปฏิบัติงานของคู่มือกลุ่มนโยบายและแผน (ฉบับปรับปรุง) ให้สมบูรณ์ เป็นมาตรฐานการทำงานเดียวกันของทุกเขต

รูปภาพ: