ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

4 ต.ค.2 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1)น.ส.นฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 2)น.ส.พรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนันทาราม อ.เมือง จ.แพร่ 3) น.ส.วราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ อ.ร้องกวาง

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในปีงบประมาณ 2563

 

ประชุมเครือข่าย

2 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายการศึกษาในการพิจารณาค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และประชุมพิจารณาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โอยมีประธานเครือข่ายการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 2 ตุาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

1 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.

เตรียมความพร้อมสถานศึกษาฯ

23 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

พิจารณาความดีความชอบ

20 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed