ปฏิบัติธรรม

นายศักดิ์  สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมของ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ และเขต ๒  ตามโครงการ “เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ กล่าวรายงาน

การจัดการความรู้

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมการจัดทำโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้(KM)โดยมี ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นายสุกิจ  ยาพรม นายประสิทธิ์ อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแล และช่วยเหลือ  นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นายสุกิจ  ยาพรม นายเชษฐา  สยนานนท์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นางศุภมาส สินมณี นายสมศักดิ์  อภัยกาวี  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต ๑ รดน้ำดำหัวและขอพร”ปี๋ใหม่เมือง”เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ 

สรงน้ำพระ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกันสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในวันสงกรานต์

สักการะเจ้าที่

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวร พระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์

สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวและขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศักดิ์ สมบุญโต และ นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

จัดทำคำรับรอง

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ โดยมี นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้รายละเอียด

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed