เอกสารโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปี การศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปี การศึกษา 2560 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน.pdf

ประกาศสอบราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ E-bidding โครงการ DLIT ปีงบประมาน 2560 (งบประมาณ 3,706,780)

ไฟล์ประกาศ.pdf

ไฟล์เอกสารประกวดราคา e-bidding.pdf

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็ปไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน