เอกสารวิชาการ

ผลการศึกษาการใช้หนังสื่ออ่านเพิ่มเติม ชุด สุขภาพสำคัญ แบ่งปันความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษาการใช้หนังสื่ออ่านเพิ่มเติม ชุด สุขภาพสำคัญ แบ่งปันความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ ทวีศักดิ์  ชอบสะอาด

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Westerm Festivals and holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Westerm Festivals and holiday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวปิยรัตน์  อินนะ

รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพประกอบการวาดภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพประกอบการวาดภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวฐณพร  อุทัย

รายงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์หน่วยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

รายงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์หน่วยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาววชิราถรณ์  ยาพรม

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำภาษาไทย ตามชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำภาษาไทย ตามชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ  นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกาาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกาาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางปราณฤทัย ปรีดี

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ)

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวกรัณฑรัตน์  วงศ์สามสี

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ALL About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ALL About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวนุจรี  อองกุลนะ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ