เอกสารวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำภาษาไทย ตามชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำภาษาไทย ตามชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ  นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช 

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกาาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกาาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางปราณฤทัย ปรีดี

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ)

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Phonics and Reading ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวกรัณฑรัตน์  วงศ์สามสี

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ALL About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ALL About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวนุจรี  อองกุลนะ

รายงาผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)

รายงาผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) สาระ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางดวงตา  น้อยทา

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำสระลดรูปเปลี่่ยนรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต 1

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำสระลดรูปเปลี่่ยนรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวปาณิสรา  เวียงนาค

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากแก อำเภอทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากแก อำเภอทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางเจนจิรา  ปิงสมุทร์

ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมายางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมายางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาววราภรณ์  วรินทร์

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ