เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายสุริยน สายสนองยศ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการฟังพูด เรื่อง " Talking about People" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ CALL บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวเมธิณี อุทัศน์ เรื่องเรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201 ภาษาญี่ปุ่น 1

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201  ภาษาญี่ปุ่น 1  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางสาวเมธิณี  อุทัศน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายประยุทธ ปัญญาชัยหลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิชาการ หลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ งานวิจัยการติดยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 ของนายประยุทธ ปัญญาชัย ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ผลงานวิชาการ ของนางธัญญลักษณ์ จิระจินดารัตน์ เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

ผลงานวิชาการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนางธัญญลักษณ์  จิระจินดารัตน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดกาญจนาราม อ.เมืองจ.แพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางยุพดี คำลือ เรื่องสมการและการแก้สมการ

ผลงานวิชาการ  แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของ นางยุพดี คำลือ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ นางนพรัตน์ สำลี เรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ของ นางนพรัตน์ สำลี ครูวิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ