เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวทัศนีย์ ไชยสมบูรณ์ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวทัศนีย์ ไชยสมบูรณ์  สพป.เขต 1 บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายธรรมรงค์ โลกคำลือ รายงานการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์6)หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและกระบวนดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน(วิทยาศาสตร์6)หน่วยการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตและกระบวนดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่ ของนายธรรมรงค์ โลกคำลือ สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวไพลิน จับจ่าย รายงานผลการใช้่ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้่ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัย ของนางสาวไพลิน จับจ่าย ร.ร.บ้านแม่ทราย สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอุษาสินี กันทะวงศ์ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ผลงานวิชาการ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนางอุษาสินี กันทะวงศ์  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป.แพร่ เขต 1 บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางวันเพ็ญ สุริยะไชย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้อยกรอง

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนางวันเพ็ญ สุริยะไชย ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายพุทธทรง พนมมิตร รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ของนายพุทธทรง  พนมมิตร สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางยุพดี คำลือ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึก เรื่องสมการและการแก้สมการ

ผลงานวิชาการ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบฝึก เรื่องสมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็มอ.ร้องกวาง จ.แพร่ ของนางยุพดี คำลือ สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของ นางศิริพร สีเทา รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการบวก เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการบวก เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนอนุบาลแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สพป.แพร่ เขต 1ของ นางศิริพร สีเทา  บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ นายพงษ์นรินทร์ กวางวิจิตรกุล รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายพงษ์นรินทร์ กวางวิจิตรกุล  บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ