เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายสมยศ ปินะสุ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นาลราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นาลราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ของนายสมยศ ปินะสุ

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางรัชรินดา พรหมวัชรานนท์ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดไม่ตรงเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สพป.แพร่ เขต 1 ของนางรัชรินดา พรหมวัชรานนท์

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางนงค์ยา กันจะนะ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนงค์ยา กันจะนะ   บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางศนิ กฤติยะโชติ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้ปริศนาคำทายบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานโดยใช้ปริศนาคำทายบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางศนิ กฤติยะโชติ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางบรรจง มะลิ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎณ์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบรรจง มะลิ  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอรวรรณ วงษ์รีย์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาตร์)สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(วิทยาศาตร์)สาระการเรียนรู้ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าเล่า (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางอรวรรณ วงษ์รีย์ บทคัดย่อ

 

ผลงานวิชาการ ของนางแสงเดือน อ่องสว่าง รายงานผลการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง English Around Me โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง English Around Me โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สพป.แพร่ เขต 1 ของนางแสงเดือน อ่องสว่าง บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดทักษะการฟังภาษาอังกฤษเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดทักษะการฟังภาษาอังกฤษเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏณ์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายผ่องศรี ดวงคำ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักการใช้คำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักการใช้คำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารสพป.แพร่ เขต 1 ของนายผ่องศรี ดวงคำ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายนพรัตน์ จุณณวัตต์ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)หน่วยการเรียนรู้ "ความปลอดภัยในชีวิต"ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สพป.แพร่เขต 1 ของนายนพรัตน์ จุณณวัตต์ บทคัดย่อ

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ