เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายเอก ลือโฮ้ง เรื่องรางานผลการศึกษาการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รางานผลการศึกษาการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นายเอก ลือโฮ้ง

ปีที่ศึกษา  : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางศรีนวล ทานัด เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดประเพณีวัฒนธรรมไทยและประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดประเพณีวัฒนธรรมไทยและประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางศรีนวล ทานัด

ปีการศึกษา : 2555

 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางปราณี อุสาห์รัมย์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่แรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ปรึกษา : นางปราณี อุสาห์รัมย์

ปีที่ศึกษา :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายพินิจศักดิ์ จรัญ เรื่องรายงานผลการศึกษาการพัมฒนาทักษะพื้นฐานด้านกรีฑาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการพัมฒนาทักษะพื้นฐานด้านกรีฑาโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา นายพินิจศักดิ์ จรัญ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางวาสนา เสภารัตนานันท์ เรื่องรายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)ฯ สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร มาควบรวมโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา : นางวาสนา เสภารัตนานันท์

ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายพศิน เกาทัณฑ์ เรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านรองกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านรองกวาง(จันทิมาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายพศิน เกาทัณฑ์

ปีที่ทำการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนายวรกาญ วันราชัย เรื่อง ของเล่นแสนรักของใช้ใกล้ตัวโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นแสนรักของใช้ใกล้ตัวโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายวรกาญ วันราชัย

ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ พลังงาน เรื่อง พลังงานแสง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1

ชื่อเรื่อง    :  รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ พลังงาน เรื่อง พลังงานแสง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้ศึกษา     :  นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์

ปีที่ศึกษา   :  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของกัลยา พลแหลม เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกัลยา พลแหลม 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ผลงานวิชาการ ของนางปราณีต ภาคธูป เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ของนางปราณีต ภาคธูป

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ