เอกสารสำนักงาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แบบรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558

แบบรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 

แบบสำรวจข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตฯ และแบบสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 1/2558

แบบสำรวจข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

แบบสำรวจข้อมูลการสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 1/2558

เรื่อง ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เว็บไซด์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เว็บไซด์ http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ไฟล์เก็บข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ส่งตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๐๙/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ไฟล์เก็บข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  ส่งตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๐๙/ว ๑๖๐๓  ลงวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน

ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/folderview?id=0B1dVN4fJ2hntaVRpaXVIV0dvVzg&usp=sharing

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ขอให้เข้าไปประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ผ่านเว็บไซด์ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ขอให้เข้าไปประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ผ่านเว็บไซด์ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2558 สามารถศึกษาคู่มือการประเมินได้ที่ https://dltv.feedback180.com/Manual

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนมัธยมศึกษาและห้องใต้ทุนอาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 2546 (อาคารประกอบ)

ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนมัธยมศึกษาและห้องใต้ทุนอาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 2546 (อาคารประกอบ)

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน