เอกสารสำนักงาน

แจ้งการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(รวมโรงเรียนเอกชน) เรื่องบัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แจ้งการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(รวมโรงเรียนเอกชน) เรื่องบัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

แจ้งโรงเรียนทุกโรง เรื่องแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 และความต้องอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 และความต้องอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559

1. แบบที่ส่งให้โรงเรียน  4  แบบ คือ                                    
1.1  แบบ 1  ให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนให้ตรงกับข้อมูลที่รายงานในระบบ DMC ของกลุ่มนโยบายและแผน                                      
1.2  แบบ 2   ให้รายงานข้อมูลเฉพาะสถานศึกษา /ปริมาณงานของนักเรียนและครู  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559                                      
1.3  แบบ 3   ให้รายงานข้อมูลความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาโดยระบุจำนวน และลำดับความต้องการตามแบบที่กำหนดโดยให้ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รับรองข้อมูลถูกต้อง
1.4  แบบ 4   ให้รายงานข้อมูลการสอนรายบุคคลของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1  ตามแบบที่กำหนด                                    

                                    
2. สามารถดาวโหลดไฟล์ แบบรายงาน 1 -4 ส่ง ร.ร ที่เวปไซท์ สพป.แพร่เขต 1 ที่ www.phrae1.go.th ในไฟล์ชื่อ แบบโรงเรียน 1-4 ส่ง ร.ร. ประกอบด้วย  8  ชีท                                      
ชีทที่ 1     คำอธิบายการจัดทำข้อมูล                            
ชีทที่ 2    เกณฑ์ ก.ค.ศ.                            
ชีทที่ 3    ตรวจ นร< 120  สำหรับกรอกจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 59  ในช่องสีขาว ช่องสีเหลืองห้ามกรอก  เนื่องจากเป็นช่องที่มีค่าสูตรคำนวณห้อง /ครูตามเกณฑ์อัตโนมัติ ใช้สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา   ชีทที่ 4    ตรวจ นร> 121  สำหรับกรอกจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 59  ในช่องสีขาว สีเหลืองห้ามกรอก เนื่องจากเป็นช่องที่มีค่าสูตรคำนวณห้อง /ครูตามเกณฑ์อัตโนมัติ  ใช้สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป           *** ชีทที่  3 และ 4  ใช้กรอกจำนวนนักเรียนรายชั้น เพื่อคำนวณห้องเรียน /ครูตามเกณฑ์ ให้ใช้เฉพาะข้อ 6 เท่านั้น                                 
เมื่อได้จำนวนในข้อ 6 แล้ว ให้นำไปกรอกใน แบบ  2                                
ชีทที่ 5    แบบ 1                            
ชีทที่ 6    แบบ 2                            
ชีทที่ 7    แบบ 3                            
ชีทที่ 8    แบบ 4                            
                                    
3. เมื่อกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้ รายงาน สพป. แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  2 ช่องทาง คือ                                    
3.1  ส่งเอกสาร/แบบรายงานที่กำหนด เฉพาะแบบ 1-4 เท่านั้น                                    
3.2  ให้ส่งไฟล์เดิมที่ส่งไปให้โรงเรียน คืนให้ สพป.แพร่เขต 1   โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนขึ้นต้นชื่อไฟล์  เช่น  อนุบาลแพร่แบบโรงเรียน 1-4 ส่งร.ร.  : ส่งทางอีเมล์ sirimongkolmongkolsiri@gmail.com                                    
4. หากมีข้อสงสัยในการจัดทำข้อมูลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 054-511605 ต่อ 109  /086-1157105                                    

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กลุ่มบริหารงานบุคคล    สพป.แพร่ เขต 1            

 

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประกาศ) สพป.แพร่ เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปี พ.ศ.2559 จำนวนทั้งสิ้น 210 ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ประกาศ) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 

ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 

(ประชาสัมพันธ์) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดแพร่ และวิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด และวิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หน้า

Subscribe to เอกสารสำนักงาน