ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

มอบเครื่องขยายเสียง

คุณครูเพ็ญพรรณ เตโช..ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้มอบเครื่องขยายเสียง จำนวน  1  ชุดแก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง...เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและโรงเรียน....โดยมี นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.ร.ร.เป็นผู้รับมอบ

แม่ยางตาลศึกษาดูงาน

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) นำคณะครูไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อสามัคคี) ได้รับการต้อนรับจากนายณัฐกิตต์  ศาสตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

มอบโต๊ะหินอ่อนแก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.แพร่ 1 และครอบครัว...ได้มอบโต๊ะหินอ่อน ให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จำนวน  2 ชุด..เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นที่นั่งพักผ่อน   นั่งอ่านหนังสือและทำการบ้านนอกเวลาเรียน ของเด็ก....

โครงการครูแดร์

 ด.ต.ทองชู ปัทมาภรณ์พงศ์ ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองแพร่ ดำเนินการจัดโครงการการต่อต้านยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ ร.ร.บ้านนาแหลม ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง

รางวัลชนะเลิศ การประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

นายวิฑูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร   ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประเภทโรงเรียน ตามนโยบายจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทหารบกอุตรดิตถ์ คัดเลือกหมู่บ้าน วัด โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นรับโล่และรางวัล เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2557   

อบต.น้ำเลาสนับสนุน

นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ กล่าวรายงานต่อ นายทองห่วน สุปัญญา รอง นายก อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ งบประมาณสนับสนุนโดย อบต.น้ำเลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

แม่ยางตาลรักษาศีล ๕

ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.แม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองเจริญ และคณะครูร่วมสนับสนุนโครงการแพร่รักษาศีล ๕ ในวันพระ โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

วันสันติภาพสากลและมอบวุฒิบัตร ครู D.A.R.E."

โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรร้องกวางร่วมจัดกิจกรรมกระทำพิธีอ่านสาร เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนตามโครงการครู D.A.R.E. มี นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ เป็น ผอ.ร.ร.(๑๙ กันยายน ๒๕๕๗)

ดอนชุมพานักเรียนไปวัด

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) และคณะครู จัดกิกรรม วันพระพานักเรียน เข้าวัด (แรม ๘ ค่ำเดือน ๑๐)  รับศีล นั่งสมาธิ สร้างปัญญา ที่วัดแม่ยางตาล เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้แห่งคุณค่าอนันต์ และเข้าชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "บ้านตุงดอกข้าว ดอกไม้ล้านนา"

ดอนชุมปลูกป่า

นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนชุม คณะครู นักเรียน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี" ณ ป่าชุมชนบ้านดอนชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน