ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

มอบรางวัลการแข่งขัน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบรางวัลการแข้งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับภาคเหนือ ให้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โดยมี นายวิฑูรย์  สินธุวงค์ เป็น ผอ.ร.ร.

ตักบาตรวันพระ

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์  ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ตักบาตรวันพระ ณ วัดน้ำโค้ง  เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมของชุมชนต่อไป

เยี่ยมห้องเรียน MEP

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ Mini English Program ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมี นายเสถียร  วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ร่วมงานมุทิตาจิต

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานมุทิตาจิตและบายศรีสู่ขวัญ นายอดุลย์  ศรีโพธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ มีนายโสภณ  สุธรรม ผอ.ร.ร. คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ร่วมงาน

กรรมการลูกเสือประชุม

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับ ดูแล งานลูกเสือ

ร่วมกันพัฒนา

ว่าทื่ ร.ต.พิพัฒน์  เสนาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนบ้านแม่ยางตาล/หนองเจริญ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนแม่ยางตาล โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์  ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  คณะครูและบุคลากรนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมการแสดงรำเซิ้งตามตำนานสืบสานงานลอยกระทงตำบลป่าแมตเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้  มีคุณสุทธิพันธ์  ทองไหล  เป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

ขยะรีไซเคิล

นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) คณะครู
และบุคลากร  นำนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ รณรงค์ขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน
บ้านน้ำโค้งและ รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะกำจัดขยะรีไซเคิลอย่างมีระบบและมีรายได้ระหว่างเรียน

สุดยอดส้วม

ร.ร.วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับภาคเหนือ
ทาง ร.ร.ขอขอบคุณ สพป.แพร่ เขต ๑ที่กรุณาให้การสนับสนุนฯและขอขอบคุณโฮมโปรแพร่
ที่ให้ความอนุเคราะห์สร้างห้องส้วมให้ร.ร. จำนวน ๙ ห้องและสถานที่แปรงฟันอีก ๒ จุด โดยมี นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์ เป็น ผอ.ร.ร.

ครูป่าไม้

คณะวิทยากร อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง มาจัดกิจกรรมรักษ์ป่า
สืบสานแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์ป่า ณ หอประชุม ร.ร.
วัดน้ำโค้ง มีนายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครูและบุคลากร
ให้การต้อนรับ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน