ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ตลาดนัดวิชาการปฐมวัย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมตลาดนัดวิชาการปฐมวัย" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.อนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นางอรพินท์ สุกพันธ์ รอง ผอ.รร.อนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน

วันแห่งความสำเร็จ

 นางจำปา ตนาวรรณ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาแหลม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นายสานิตย์  สุขโข ผอ.ร.ร.และคณะครูร่วมแสดงความยิน

เปิดงานopen houseโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ

นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่  เขต ๑ นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดงาน open house โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยมี นายสุเมธ  พรหมมินทร์ เป็น ผอ.รร.

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนอนุบาลแพร่ จำนวน 242 คน โดยมี นางอรพิน  สุกพันธ์  รอง ผอ.รร.กล่าวรายงาน

ประชุมก่อนปิดภาคเรียน

นายเสถียร  วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ ประชุมคณะครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ เพื่อเตรียมการในการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป พร้อมต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ รร.อนุบาลแพร่

รับมอบอาคารอเนกประสงค์

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รับมอบอาคารอเนกประสงค์ “อาคารชาญวีรกูล ๖๑” พร้อมด้วยสื่ออุปกรณ์การศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากบริษัทซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน  มอบให้กับโรงเรียนบ้านเตาปูน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ พัฒนา สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนตามชนบทห่างไกล ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ติดตามประเมินผล

นายสุกิจ  ยาพรม นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.ดิเรก ฉันทา ประธานเครือข่ายมิ่งเมือง  และศน.พิกุล อุตรอินทร์ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านนันทาราม โดยมี นายอนันต์ หมดห่วง ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

บัณฑิตน้อยหนองเสี้ยว

นายสุกิจ ยาพรม รองผอ.สพป.แพร่ ๑ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รร.บ้านหนองเสี้ยว รร.บ้านสันปู่สี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม รร.บ้านหนองเสี้ยว โดยมีนายวินัย รักษ์พงศ์ ผอ.รร.กล่าวรายงาน

ลูกเสือเดินทางไกล

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและผจญภัย ของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยมี นายนเรศ  แสนมูล เป็นประธานเครือข่ายการศึกษาม่วงไข่

บายสีสู่ขวัญ

นายพรศักดิ์ ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.วัดน้ำโค้ง คณะครูบุคลากรฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ รร.วัดน้ำโค้ง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน