ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 13/2566

27 ธันวาคม 2566 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 13/2566 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม

การประชุมการใช้งานโปรแกรม ระบบทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการในระบบ Amss++

27 ธันวาคม 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการใช้งานโปรแกรม ระบบทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการในระบบ Amss++ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการในกลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2566

27 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวางแผนการดำเนินงานร่วมพัฒนานักเรียนทุนโครงการครู รัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

26 ธันวาคม 2566 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวางแผนการดำเนินงานร่วมพัฒนานักเรียนทุนโครงการครู รัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดจนภายหลังการสำเร็จการศึกษา และบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลอมรวมโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ครั้งที่ 2 / 2566

26 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลอมรวมโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ครั้งที่ 2 / 2566 ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะอุกรรมการบริหารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

25 ธันวาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอุกรรมการบริหารเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ณ ห้องวาสนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางสาวศุภวรรณ สันป่าแก้วนิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้แทน สพป.แพร่ เขต 2ผู้แทน สพม.แพร่ ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแพร่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการฯและคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ในการลงพื้นที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

24 ธันวาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ทิศา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการฯและคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ในการลงพื้นที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อประชุมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชนเผ่าตองเหลือง มลาบรี บ้านห้วยฮ่อม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

23 ธันวาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meetings

22 ธันวาคม 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อม นายพิพัฒ์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 - 2566

22 ธันวาคม 2566 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 - 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ในส่วนของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 22 ราย สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 9 รายสังกัด สพม.แพร่ จำนวน 5 ราย และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 ราย โดย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน