ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเจ้าของเรื่อง และมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและป

สรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

2 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ พร้อมทั้งดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาจำนวน 3 ราย คือ นายแทนคุณ พิมพา  นางสาวรัชนีพร อินโตนด และ นายจิรวัฒน์ บัลลังก์นาค

นิเทศทางไกล

2 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอยหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกา

ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"

30 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเ

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

29 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดั

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564

29  มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2564  ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

28 มิถุนายน 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์โควิด สพป.แพร่ เขต 1

28 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจการส่งเสริมและการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อให้การจัดเก็บและการรายงานข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 28  มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ยางตาล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการกำชับโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และให้ล้างมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและ

ประชุมทางไกล "การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ"

28 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference "การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ"   เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน