ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

8 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม Best Practice ผู้บริหารและครูผู้สอน และกิจกรรม Best Practice หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

จิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี

7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี โดยบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ห้องทำงานและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้สะอา

การคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานจากกิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1-3 และกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น    ระดับชั้นม

การจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (โครงการโรงเรียนสุจริต)

7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่าน Application zoom

7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่าน Application zoom ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี

7 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 19 ปี ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดละส่งภาพการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Application ZOOM ไปยัง สพฐ.พร้อมกันทั่วประเทศ

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบ Application ZOOM ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อวางแผนในการจัดทำหลักสูตร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งฯ เข้าร่วมประชุม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

6 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Fulling) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Dtgital-pensions) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่มาให้ความร้

การประชุมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน

6 กรกฎาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน ณ ห้องโกศล สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร สพป. แพร่ เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 และเวลา 09.00 น.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน